# linux 사용중인 포트 확인하기 / Centos 사용중 포트 확인 #

현재 80 포트를 사용중인 프로세스 확인 [root@hdd ~]# netstat -tnlp | grep 80 tcp        0      0 0.0.0.0:8081                0.0.0.0:*                   LISTEN      5133/Filed          tcp        0      0 :::80                       :::*                        LISTEN      4161/httpd            httpd 가 실행되고 있지 않음에도 사용중인 포트로 나옴   죽임 [root@hdd ~]# kill 4161     다시 확인 [root@hdd ~]# netstat -tnlp | grep 80 tcp        0      … Read more