Centos 6.x yum isntall 시 진행되지 않음 / 해결방법

Centos 6.4 yum install , Centos 6.5 yum install , Centos 6.6 yum install , Centos 6.7 yum install , Centos 6.8 yum install , Centsdfsdfos 6.9 yum install , Centos 6.10 yum install

Centos 6.x yum isntall 시 진행되지 않음 / 해결방법

 

yum clean all 진행 후 하기 명령어 입력

6.10 일 경우 이 3가지 입력

echo “https://vault.centos.org/6.10/os/x86_64/” > /var/cache/yum/x86_64/6/base/mirrorlist.txt

echo “http://vault.centos.org/6.10/extras/x86_64/” > /var/cache/yum/x86_64/6/extras/mirrorlist.txt

echo “http://vault.centos.org/6.10/updates/x86_64/” > /var/cache/yum/x86_64/6/updates/mirrorlist.txt

 

버전별로 입력사항이 다름.

6.9 일경우 아래처럼 버전만 변경해서 입력

echo “https://vault.centos.org/6.9/os/x86_64/” > /var/cache/yum/x86_64/6/base/mirrorlist.txt

echo “http://vault.centos.org/6.9/extras/x86_64/” > /var/cache/yum/x86_64/6/extras/mirrorlist.txt

echo “http://vault.centos.org/6.9/updates/x86_64/” > /var/cache/yum/x86_64/6/updates/mirrorlist.txt

 

Leave a Comment